Plan dla naszego regionu

Program dla naszego regionu:

# KONKRET 1 DLA REGIONU: rozwój płockich uczelni i utworzenie Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku

Absolwenci szkół średnich z Płocka i naszego regionu zasługują na możliwość studiowania
w Płocku na Uczelni gwarantującej kształcenie na jak najwyższym poziomie oraz na kierunkach, na których jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Będę nadal wspierał rozwój płockich Uczelni przez:
✅ zapewnienie finansowania na rozwój nowoczesnego zaplecza medycznego dla wydziału lekarskiego Akademii Mazowieckiej w Płocku oraz docelowe utworzenie szpitala akademickiego w Płocku
✅ utworzenie na Akademii Mazowieckiej w Płocku wydziału prawa oraz wydziału automatyki i robotyki
✅ wsparcie dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku w zakresie rozwoju kształcenia na nowoczesnych kierunkach technicznych
✅ przekształcenie Akademii Mazowieckiej w Płocku i utworzenie Uniwersytetu Mazowieckiego
✅ rozwój współpracy Uczelni z przedsiębiorcami
✅ rozwój w Płocku krajowego centrum badań i rozwoju nad paliwami syntetycznymi, wykorzystaniem wodoru w energetyce i przemyśle oraz transformacją energetyczną przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

# KONKRET 2 DLA REGIONU: nowi inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy – zatrzymajmy młodych ludzi w naszym regionie

Skuteczne pozyskanie inwestorów, którzy utworzą w naszym regionie nowe miejsca pracy wymaga szeregu działań, które uatrakcyjnią nasz region pod względem inwestycyjnym.

Będę wspierał rozwój gospodarczy naszego regionu przez:
✅ utworzenie nowych obszarów inwestycyjnych i parków przemysłowych przygotowanych do przyjęcia nowych inwestorów
✅ pozyskanie środków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędne media i układ drogowy
✅ utworzenie w Płocku podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w formie oddziału (obejmującej Płock oraz powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki, sochaczewski
i żyrardowski) wraz z przedstawicielstwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
✅ wybudowanie nowych powierzchni biurowych w ramach Programu Fabryka realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu
✅ wybudowanie inkubatora przemysłowego – obejmującego wydzielone przestarzenie na hali przemysłowej, gdzie nowe firmy mogłyby rozpoczynać działalność

# KONKRET 3 DLA REGIONU: nowoczesna infrastruktura drogowa – trzecia przeprawa mostowa oraz obwodnica południowo – zachodnia

Pozyskanie inwestorów oraz rozwój gospodarczy Płocka i całego regionu wymaga dobrej infrastruktury drogowej łączącej z głównymi szlakami komunikacyjnymi Polski i Europy.

Będę wspierał inwestycje drogowe w naszym regionie przez:
✅ wsparcie dla przygotowania i realizacji dwóch łączników Płocka z trasą S10 – nasz region powinien być optymalnie skomunikowany z nową trasą
✅ pozyskanie środków na rozbudowę tzw. małej obwodnicy Płocka przez jej rozbudowę
o drugi pas ruchu na całej jej długości
✅ pozyskanie środków na budowę trzeciej przeprawy mostowej łączonej oba brzegi Wisły po zachodniej części Płocka
✅ budowę południowo – zachodniej obwodnicy Płocka od os. Góry do nowej trzeciej przeprawy mostowej i dalej w kierunku ul. Zglenickiego
✅ kontynuowanie rządowego wsparcia dla lokalnych samorządów na modernizację dróg gminnych i powiatowych

# KONKRET 4 DLA REGIONU: szybka, bezpieczna i sprawna kolej dla regionu

Atrakcyjny region to region, do którego można dotrzeć szybko, bezpiecznie i ekologicznie – to region posiadający nowoczesne i szybkie połączenia kolejowe. Nasz region zasługuje na szybką i sprawną kolej, które jest również warunkiem rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Będę wspierał inwestycje kolejowe w naszym regionie przez:
✅ realizację tzw. Szprychy nr 1 zapewniającej nowoczesne połączenia kolejowe łączące Mazowsze północno – zachodnie z siecią kolei wysokich prędkości – dojazd do Warszawy z Płocka w 45 minut jest w pełni realny
✅ umożliwienie zwiększenia towarowego ruchu kolejowego w kierunku północnym, zachodnim i wschodnim celem maksymalnego wyprowadzenia transportu kolejowego substancji niebezpiecznych poza centrum miasta


# KONKRET 5 DLA REGIONU: Program dla rzeki Wisły

Rzeka Wisła to wielka szansa i atut naszego regionu oraz równocześnie wielkie wyzwanie. Wisła to morze niewykorzystanych możliwości. Chcę to zmienić!

W ramach Programu dla rzeki Wisły będę zabiegał o:
✅ uproszczenie przepisów oraz skrócenie procedur dotyczących realizacji budowli wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej, retencji wody oraz przywróceniu żeglowności, a także bagrowania i pogłębiania rzecznych torów wodnych
✅ utworzenie Funduszu Wiślanego, który gromadziłby środki z opłat od podmiotów eksploatujących piasek i żwir wiślany w ramach bagrowania i pogłębiania rzeki, a które służyłyby finansowaniu inwestycji wiślanych
✅ wsparcie dla rozwoju turystyki wiślanej pomiędzy Płockiem a Włocławkiem oraz Płockiem a Czerwińskiem przez dofinasowanie budowy sieci stanic wodnych, nowoczesnych campingów oraz wypożyczalni sprzętu wodnego
✅ dofinansowanie odbudowy pasażerskiej żeglugi rzecznej – tramwaj wodny łączący
Płock z Włocławkiem oraz Płock z Czerwińskiem (z przystankami w Kępie Polskiej
i Wyszogrodzie) oraz transportu towarowego
✅ przywrócenie świetności Płockiej Stoczni Rzecznej jako ważnego ośrodka stoczniowego dla żeglugi śródlądowej

# KONKRET 6 DLA REGIONU: dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, surowcowego i paliwowego

Płock to stolica polskiego przemysłu rafineryjno – petrochemicznego. Orlen to najważniejszy pracodawca w naszym regionie, którego działalność uzależniona jest od niezakłóconych dostaw surowców, jak i sprawnego transportu wyprodukowanego paliwa. Jak ważne okazały się inwestycje poczynione przez ostatnie 8 lat w nowoczesną infrastrukturę do przesyłu
i magazynowania ropy naftowej oraz paliw pokazał rok 2022 i konsekwencje zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Pomimo wstrzymania przesyłu ropy naftowej przez Rosję oraz wprowadzonych unijnych sankcji na paliwa nasz kraj jest bezpieczny energetycznie a polskie rafinerie w Płocku i Gdańsku pracują bez zakłóceń. Polskie rafinerie zaopatrywane są ropą naftową dostarczaną przez gdański Naftoport i transportowaną rurociągiem pomorskim.

Będę zabiegał o dalsze zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności surowcowej Polski przez:
✅ rozbudowę Natoportu w Gdańsku celem zwiększenia wolumenu ropy możliwej do przyjęcia z tankowców
✅ kolejne nowe zbiorniki do magazynowania ropy naftowej w podpłockim Miszewku
✅ dalszy rozwój sieci rurociągów produktowych ułatwiających przesył paliw z rafinerii do baz paliw
✅ rozbudowa terminala morskiego w Gdyni i bazy paliw w Dębogórzu jako polskiego okna zabezpieczającego dostawy morskie paliw